Nade wszystko praca jest "dla człowieka" a nie człowiek "dla pracy".
[Jan Paweł II, encyklika "Laborem exercens"]

Jako behapowiec uważam, że w tych słowach kryje się sedno naszej, inspektorów i specjalistów ds. bhp, pracy - trzeba tak dostosować stanowisko pracy do pracownika by pracowało mu się jak najwygodniej, jak najbezpieczniej, a w dalszym wyniku jak najwydajniej.

Zdaję sobie sprawę, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w firmie tworzy pewien koszt, lecz w dłuższej perspektywie, uważam, że się to musi opłacić. Tworzy się zaufanie do pracodawcy, pracownicy mogą być bardziej skłonni do poświęceń w trudnych sytuacjach, a najważniejsze, że będą się bardziej identyfikować z firmą w której pracują. To nie maszyny są największym dobrem firmy - najważniejsi są lojalni i zaufani pracownicy-fachowcy. A z drugiej strony tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę jest jego obowiązkiem prawnym określonym w Kodeksie Pracy. Za jego niedopełnienie może grozić odpowiedzialność karna do pobawienia wolności do lat 3 (Art. 220 kk).

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferuję następujące usługi:

 • przeprowadzanie instruktaży ogólnych w ramach szkoleń wstępnych bhp i ich dokumentacja,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń okresowych bhp oraz ich dokumentacja,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji,
 • pełna obsługa firm w zakresie przynależnym służbie bhp, a wynikającym z Rozporządzenia w sprawie służby bhp, w tym:
  • udział w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji bhp,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz urządzeń produkcyjnych,
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi jeśli takie występują,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
  • popularyzacja problematyki bhp oraz ergonomii w firmie;
 • pomoc w doborze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • pomoc w trakcie kontroli PIP i PIS oraz w realizacji ich wystąpień i nakazów,
 • pomoc w zakresie organizacji stanowisk pracy pod kątem bhp,
 • nadzór nad pomiarami czynników środowiska pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi.

Oferuję również usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (posiadam kwalifikacje i uprawnienia inspektora ochrony p. poż.): analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektu, sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, doradztwo w zakresie wyposażenia obiektu w środki i urządzenia gaśnicze.

W wolnych chwilach chętnie prowadzę wycieczki górskie po dowolnym terenie Beskidów. To moja pasja od najmłodszych lat, która po uzyskaniu uprawnień państwowych stała się moim drugim zawodem; mając sporo wspólnego z pierwszym - zapewnienie bezpieczeństwa oraz edukację.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy i doświadczenia.

TEST

Nowości strony obserwuj na: